Search form

Genesis 19:35

35Ay díkod pinenum da manin tu ama da kitun na gabi panda kitu nekinglaw na. Ay se yala neallay tu udiyán kaggína. Ay áwan na am-ammu kitu neallay kaggína se tu nagtálaw na.