Search form

Genesis 19:4

4Ay kitu tagay da matúdug gin, ay naglalbet datu ngámin lalláki kitu íli Sodom. Linìmut da ngámin tu balay tu Lot. Atán ngámin nanákam se nabbing nga lalláki.