Search form

Genesis 19:8

8Atán duwa nga babbalásang ku kiddi nga áwan pikam neallay kaggída nga laláki. Palawanan kuda ta kuwaan nu wala ya piyán nu kaggída. May pangaási nu ta akkan nu an-anuwan dedi nga lalláki ta sangaíli ku dedi. Ay yà ya makakaammu nu atán màwa kaggída nga nadakè,” nán na.