Search form

Genesis 2

1Ay díkod, nabalin nin ya namarsuwa ne Dios kiya lángit se ya kalawagán se daya ngámin na atán kadayán. 2Ay kitu unag annam ngalgaw, ay nabalin ngámin ne Dios daya ubra na, ay se la nagimáng kitu mekapittu nga algaw. 3Díkod binindisiyonán ne Dios ya mekapittu wa algaw, se na ipadúma kadaya ngámin na algaw, ay se pinagbalin na pe ka napatag ga algaw. Ata ittu tu naggimáng na kadatu ngámin na ubra na nga nagparsuwa. 4Ay tu dayán lugud daya kinuw-kuwa ne Dios kaggína nga nagparsuwa kadaya lángit se iya kalawagán.

Tu kamulán ka Eden

Kitu dam-dámu ne APU Dios nga namarsuwa kiya lángit se kídi kalawagán, 5ay áwan pikam ma mul-múla kadaya tanatanáp, se áwan pikam pe tumúbu wa kad-kaddat, áta akkan pikam ma pinagudán ne APU Dios, ay se áwan pikam pe ya magtálun. 6Ngamay atán nala ya danum ma maggayát ka taggad nga gumbuwà,+ nga ittu tu mangbasa kitu ngámin na lusà. 7Ay lusà tu kinuwa ne Apu Dios ka tolay, ay se na ngala nga inangtán tu igung na ka ángat ta mamagbiyág, ay díkod nagángat pe yin tu tolay nga sibbiyág pe yin. 8Ay uwad kamulán na kinuwa ne APU Dios ka giyán na nepangágan na ka Eden. Atán kitu pane lattakán. Ay kattoni tu nangippayán na kitu tolay ya kinuwa na. 9Ay pinatúbu ne APU Dios ki lusà ngámin datu kay-káyu wa napiya sisinnán, ay se namit pe nga búnga. Ay kitu túlad natu kamulán, ay uwad tu káyu wa nu mangán ta kitu búnga na, ay akkan ta mataatay yin. Ay uwad pe kitúni tu káyu wa nu mangán ta kitu búnga na, ay mammuwán ta ya napiya se ya nadakè.

10Ay kattoni Eden, ay atán wángag nga magpagayát kattoni. Ay nepaasà idi kitu kamulán, ta ittu tu mangbasa kitu kamulán. Ay kitu panillod natu kamulán, ay nasiparà a napagkappát tin tu wángag. 11Tu nunna nga pasáni, ay nagngágan ka Pison. Ittu tu manalen kitu lebut natu giyán na nagngágan ka Havila. Uwad balitù kitúni. 12Ay datu balitù kitúni nga giyán, ay pabeg ga napiya. Ay atán da pe datu napatag ga batu wa nagngágan ka bedeliyo se itu batu wa nagngágan ka oniko. 13Ay tu mekàduwa nga pasáni natu wángag, ay nepangágan da ka Gihon. Ittu idi ya manalen kitu lebut natu giyán na nagngágan ka Cus. 14Ay ya ngágan natu mekàlu, ay Tigris. Manalen ka pane lattakán ka Asiria. Ay tu mekappát ta pasáni natu wángag, ay nengágan ka Eufrates.

15Ay kitu kamulán ka Eden ya nangipannán ne APU Dios kitu tolay ya kinuwa na. Aggína ya nippáy ne Apu Dios nga magubra se magtagasíngan kitu kamulán. 16Ay se yala nga binílin ne APU Dios tu tolay nga nán na, “Mabalin mu ya mangalà ka búnga daya oray iinna nga káyu kídi kamulán ka kanan mu. 17Tittu ya búnga naya káyu wa pakammuwán ta kiya napiya se nadakè ya kannawan mu. Akkan ka mangán kiyán, áta nu mangán ka kiya búnga na, ay kurug ga matay ka kiya oras sa angngán mu,” nán na.

18Ay se yala nán ne APU Dios ki lammat na, “Akkan napiya nu sissa ya laláki. Pangwa ku ka ummán kaggína nga mabalin makaseng kaggína,” nán na. 19Ay datu ngámin alolag se an-anù a pinarsuwaán ne Apu Dios kiya lusà, ay nippannán nada ngámin kitu giyán tu tolay, ta sinnan na nu nágan daya ipangágan na kaggída. Ay nu nágan tu nepangágan na kaggída, ay ittu tunin tu ngag-ngágan da. 20Ay tútu nginagánan natu tolay ngámin datu áyam se datu an-anù se datu alsádu wa ulolag. May tu Adan (tu yán tu ngágan natu tolay) ay áwan na nga nasingan a ummán kaggína nga makaseng kaggína. 21Ay díkod ya kinuwa ne APU Dios, ay pinatalà na tu Adan. Ay nìlà tutu wala kurug tu Adan. Ay se yala nga inalà ne Dios tu isa nga tàgáng tu Adan, ay se nala manin pinolit tu baggi na.

22Ay ya kinuwa ne APU Dios kitu tàgáng nga inalà na kitu laláki, ay kinuwa na ka tolay pe nga babay. Ay se na ngala nippan kitu laláki. 23Ay tútu nán tu laláki,

“Tu idi yin gáyám. Ittu idi ya kapádà tutu wala. Ay nagpáda pe ya baggi mi nga duwa. Ay gapu ta iyà kam ma laláki ya naggayatán na, ay ipangágan ku ka babay,” nán na.

24Ay gapu ta ummán kiyán ya nàwa, ay túya masápul la panáwan naya laláki ya ama se ina na, ay se la mawe mepagsissa kiya atáwa na, ta senu magbalin da nga duwa ka sissa. 25Ay tu laláki se itu atáwa na, ay soba da ngamay akkan da wayya nga mìpat.