Search form

Genesis 2:11

11Tu nunna nga pasáni, ay nagngágan ka Pison. Ittu tu manalen kitu lebut natu giyán na nagngágan ka Havila. Uwad balitù kitúni.