Search form

Genesis 2:17

17Tittu ya búnga naya káyu wa pakammuwán ta kiya napiya se nadakè ya kannawan mu. Akkan ka mangán kiyán, áta nu mangán ka kiya búnga na, ay kurug ga matay ka kiya oras sa angngán mu,” nán na.