Search form

Genesis 2:8

8Ay uwad kamulán na kinuwa ne APU Dios ka giyán na nepangágan na ka Eden. Atán kitu pane lattakán. Ay kattoni tu nangippayán na kitu tolay ya kinuwa na.