Search form

Genesis 20:11

11Ay nán natu Abraham, “Kinuwà tun, áta dálin ku nu áwan tutu wala ya magansing ke Dios kanedi nga giyán. Ay get nu patayan dà gapu kiya atáwà, nán natu uray ku.