Search form

Genesis 20:5

5Nán na mà kampela ngin nin nga magwagi da. Ay nán pe tu babay nga magwagi da kurug. Ay túya kinuwà idi, áta akkan ku kurug ammu ya kurug na. Ya kustu mà ala ya piyán ku wa kuwaan,” nán na.