Search form

Genesis 20:6

6Ay tútu nán ne Dios kaggína kitu tagenap na, “Kurug. Ammù nga kinuwám idi ta kurug ga akkan mu ammu. Ay túya nelísi taka kiya pakabasúlán mu kuma kiyà. Túya akkan ku nepalúbus nga kuwaan mu ya piyán mu kaggína.