Search form

Genesis 21:12

12Ngamay nán ne Dios kitu Abraham, “Akkan ka magpannakit gapu kiya an-anà se ya ina na nga asassum. Nu nágan naya piyán ne Sara, ay ittu ya kuwaan mu, ta ngámin daya gakagaka mu ay e Isaac ya paggayatán da.