Search form

Genesis 21:13

13Ay iya an-anà naya asassu mu wa babay, ay pagbalinan ku ka adu tutu wala daya gakagaka na nga magbalin da ka isa nga nasiyon pe. Kuwaan ku yán gapu ta pútut mu lugud pe,” nán na.