Search form

Genesis 21:17

17Ay nagìna ne Dios tu an-anà. Ay díkod uwad anghel ne Dios nga atán ka lángit nga kinumraw kitu Hagar. Ay nán na, “Nágan naya pakariribuán mu, Hagar? Akkan ka malídug. Ata nagìna ne Dios ya sangit naya an-anà.