Search form

Genesis 21:23

23Ay ikari mu mán tutu wala kiyà ki àráng ne Dios, nga akkan nà kas-kasbaan se daya pútupútut ku se daya gakagaka ku. Namáru wà kikaw, ay ummán ka din pe kiyà. Ay akkan mu din pe pagdudoray ya íli nga nagkawiliyám,” nán na.