Search form

Genesis 21:26

26May nán tu Abimelec, “Akkan ku am-ammu nu iinna ya nangwa kiyán. Apakagìnà ala yán kídi kammin kane kagiyam kiyà. Awan mu mà kinagi kiyà kitun,” nán na.