Search form

Genesis 21:7

7Ata inna pe ya mangipapáti nga magan-anà à kammala ta! Ngamay oray làlakay ye Abraham min, ay tura ngà kurug ga nakapagan-anà pikam,” nán na.