Search form

Genesis 22

Tu agpebasu ne APU Dios ke Abraham ke Isaac

1Akkan nabayág, ay inumbet tu agtisting ne Dios kitu Abraham. Ay kinumraw kaggína nga nán na, “Abraham!” nán na. Ay, “Inna tun, Apu?” nán tu Abraham. 2Ay tútu nán ne Apu Dios kaggína, “Alà mu we Isaac, nga sissa nga an-anà mu nga pà-pàgam. Ay se ka mawe ka Moria, ay se mu la sìdúgan na idátun kiyà kiya bantay nga itùgud ku kikaw,” nán na.

3Ay díkod kane kaláwa, ay gummabi tu Abraham ma ginumniya. Nanaltág ka káyu wa pagupu na kitu angngibasu na kitu an-anà na. Ay se yala nga nagtakay kitu asnu na, ay se yala nagrabbuwát ta kabulun na tu Isaac se datu duwa nga asassu na. Ay se da mawe yin kitu giyán na kinagi ne Apu Dios. 4Ay kane mekàlu walgaw da ngin kitu dálen, ay se yala nga nalágib tu Abraham tu giyán na nán ne Apu Dios. 5Ay nán tu Abraham kadatu asassu na, “Magyán kayu wala kídi, ay sinnan nu ya asnu ta mawe kami se iya an-anà ku kannán na magdáyaw ke Apu Dios, ay se kami yala nga umbet kammin nu mabalin kami,” nán na.

6Ay díkod inalà tu Abraham tu káyu se na ipabugtung kitu Isaac. Inalà na pe tu palsing da, se itu ippapatay na nga lansíta. Ay se da nawe nga duwa. 7Ngamay nán tu Isaac kitu Abraham ma ama na, “Ama!” nán na. Ay “Inna tun, ugu?” nán tu Abraham. Ay, “Atán palsing ta se káyu ta, ngamay wà giyán naya urbun karneru wa pagbasu ta?” nán tu Isaac.

8Ngamay, “E Dios kampela ngin nin ya makakaammu kiyán,” nán tu Abraham. Ay netul-túluy da tu agdal-dalen da.

9Ay dummatang da kitu giyán na kinagi ne Dios. Ay díkod nangwa tu Abraham kitu annìdúgán na ka pagbasu na. Ay nippáy na pe yin tu káyu. Ay se na nga pingílan tu Isaac se na nga ippáy kitu útun datu káyu wa nippáy na kitu útun natu agbasuwán na kinuwa na. 10Ay se na la alà tu lansíta na ngin ta patayan na kuma tu an-anà na ngin. 11Ngamay uwad anghel ne APU nga kinumraw kaggína ka lángit nga nán na, “Abraham! Abraham!” nán na. Ay, “Inna tun, Apu?” nán na.

12Ay nán natu anghel, “Di mu! Akkam an-anuwan ya an-anà mu. Ammù in na kurug ga e Dios ya kur-kurugan mu, áta oray ya sissa nga an-anà mu, ay akkam itagàna kaggína,” nán na.

13Ay se yala neapág tu Abraham tu mata na, ay nasingan na tu isa nga toru karneru wa nasipután tu sàgud na kitu karìmannán. Ay ittu tu inalà na ka sinìdug na nga pinagbasu na ke Apu Dios nga nepatáli na kitu an-anà na. 14Ay tútu nepangágan tu Abraham tun na giyán ka “E APU ya mangidde”. Ay oray kadedi yin na al-algaw nán da tolay ya “Mangidde ye APU kiya bantay na.”

15Ay kinumraw manin tu anghel ne Dios kitu Abraham 16nga nán na, “Nán ne APU ‘Magsipata ngà kampela ngin nin gapu kiyán na kinuwám, nga akkan mu netagàna kiyà ya sissa nga an-anà mu. 17Ay ya kuwaan ku, ay paganggamman taka pà-pànang. Paaduwan ku tutu wala daya gakagaka mu, ta senu ummán kiya kaadu daya bittuwan ya katabbun da, onu ummán kiya kaadu daya ginat kiya kapanágan ya kaadu da. Ay sengán kuda pe, ta senu abákan da daya kalínga da, ay aggída ngin ya mangituráy kadaya il-íli da. 18Ay gapu kaggída, ay mapaanggam ngámin daya umíli kid kalawagán. Kuwaan ku yán, áta nekurug nà,’ nán ne Apu Dios,” nán natu anghel. 19Ay díkod nagulli de Abraham min kitu giyán datu asassu na nga pinanáwan da. Ay nawe da ngámin nin ka Beerseba. Ay nagyán da kitúni yin.

Datu gakagaka tu Nahor

20Akkan nabayág nanggayát kitun, uwad nangagi kitu Abraham nga adu annánà tu Milca se tu Nahor ra wagi na nga laláki. 21Tu dedi datu pútut na nga lalláki: Tu manákam ay tu Uz, se la tu Buz, se la tu Kemuel nga ama tu Aram, 22se la tu Kesed, tu Hazo, tu Pildas, tu Jidlaf, se tu Betuel. 23Tu Betuel tu ama tu Rebecca. Dayán na walu, ay aggída datu annánà tu Milca se tu Nahor nga wagi tu Abraham. 24Ay tu Reuma nga nekàduwa tu Nahor, ay atán appát annánà na nga pabeg lalláki. Tu Teba, tu Gaham, tu Tahas, se tu Maaca.