Search form

Genesis 22:10

10Ay se na la alà tu lansíta na ngin ta patayan na kuma tu an-anà na ngin.