Search form

Genesis 22:14

14Ay tútu nepangágan tu Abraham tun na giyán ka “E APU ya mangidde”. Ay oray kadedi yin na al-algaw nán da tolay ya “Mangidde ye APU kiya bantay na.”