Search form

Genesis 22:18

18Ay gapu kaggída, ay mapaanggam ngámin daya umíli kid kalawagán. Kuwaan ku yán, áta nekurug nà,’ nán ne Apu Dios,” nán natu anghel.