Search form

Genesis 22:2

2Ay tútu nán ne Apu Dios kaggína, “Alà mu we Isaac, nga sissa nga an-anà mu nga pà-pàgam. Ay se ka mawe ka Moria, ay se mu la sìdúgan na idátun kiyà kiya bantay nga itùgud ku kikaw,” nán na.