Search form

Genesis 22:8

8Ngamay, “E Dios kampela ngin nin ya makakaammu kiyán,” nán tu Abraham. Ay netul-túluy da tu agdal-dalen da.