Search form

Genesis 23:13

13Ay se na nán kitu Efron, “Ay gìnán nà pe, gane,” nán na. “Bayádan ku kikaw ya lusà. Alà mu kuma agpà ya pagbáyad ku ki lusà mu, ta senu metaman ku ya minatay ku kitúni,” nán tu Abraham. Ay gigìnán datu umíli nga uwad kitúni tun na kinagi tu Abraham.