Search form

Genesis 23:15

15“Apu, gìnán nà pe. Oray appát gatut ta pinaláta nga silber ngala lugud ya pangbanor ku kiya lusà ku. Ay manu mà pe la yán kadàtada ta? Alà mu kurug gin, ay itaman mu ya minatay mu kitúni,” nán na.