Search form

Genesis 24:1

Tu nangngatáwa tu Isaac kitu Rebecca

1Ay tu Abraham, ay làlakay tutu wala pànang pe yin. Kinalakkán ne APU ki ngámingámin ki inagbiyág na.