Search form

Genesis 24:54

54Ay se la naggan-gánas tu asassu se datu kabbulun na. Nagkakán da se naggiínum da. Ay nagidda da pikam pe. Ay kane pagmakát, ay nán datu asassu kadatu bumalay, “Makipalúbus kami yin, ta magulli kami yin ka giyán tu apu mi,” nán da.