Search form

Genesis 24:6

6Ay nán tu Abraham, “Akkan! Akkan mu ippan kammin kannán ya pútut ku.