Search form

Genesis 24:60

60Ay pinarbuwát da tu Rebecca nga nán da,

“Wagi,” nán da, “Magan-anà ka kuma ka adu tutu wala.

Ay se daya gakagaka mu, ay abákan da kuma ngámin daya kumalínga kaggída,” nán da.