Search form

Genesis 24:66

66Ay kane magtammu da, ay kinagi natu asassu ke Isaac tu ngámin na kinuwa na.