Search form

Genesis 24:8

8Ay nu maddi kumíwid kikaw ya babay nga masmà mu, ay áwan mu win na básul kiya nesipatám kiyà. Akkan mu la nga iulli kammin kannán ya pútut ku,” nán na.