Search form

Genesis 25:27

Nesukát tu Esau tu pagrabngán na nga manákam ma an-anà

27Ay kane umabay da, ay nagbalin tu Esau ka nalaing nga marangnígay se pàgan na ya sirát. Ngamay tu Jacob, ay nadínang se akkan únáy lumaw-lawán ki balay da.