Search form

Genesis 25:33

33Ay tútu nán ne Jacob, “Ay isipatám pikam a nga iddem kurug kiyà ya pagrabngám ma manákam,” nán na. Nagsipata kurug tu Esau, se na nepàbág kitu Jacob tu ngámin na pagrabngán na nga manákam ma an-anà.