Search form

Genesis 25:34

34Díkod niddán natu Jacob tu Esau ka sinápay se kitu limpa na. Nangán tu Esau se la nawe kammin kane mabalin. Akkan lugud pinagan-anu tu Esau tu pagrabngán na nga manákam an-anà.