Search form

Genesis 26

Tu Nagyán tu Isaac ka Gerar

1Nagulát manin kattoni íli Canaan. Nagulát da pe yin kitun, kitu kowad pikam tu Abraham. Ay nawe tu Isaac ka Gerar kitu giyán tu Abimelec nga ári datu iFilistia. 2Ay kitu dálen kaggína mawe, ay nagpassingan ne APU kaggína. Ay nán na kaggína, “Akkan ka maw-awe ka Egipto. Magyán ka ngala ki giyán na kagiyan ku kikaw. 3Ay mepagíli ka kiyán na íli. Bul-bulunan taka, se tag-tagasinnán taka pe. Ata ipakin-kuwà yán na lusà kikaw se kadaya gakagaka mu. Tungpálan ku tu kari ku nga nesipatà kitu Abraham nga ama mu. 4Paaduwan ku daya gakagaka mu, nga ummán ki kaadu daya bittuwan. Ay ipakin-kuwà kadaya gakagaka mu dedi nga lusà. Ay gapu kadaya gakagaka mu, ay mabindisiyonán ngámin daya nas-nasiyon kídi kalawagán. 5Ata nekurug nà tu Abraham se na kinuwa ngámin tu nepàwà kaggína, ay se ngámin pe datu lin-lintag ku se bil-bílin ku,” nán na.

6Díkod nagyán nala tu Isaac ka Gerar. 7Ay nu saludsúdan datu lalláki kitúni ya panggap kitu atáwa na, ay “Wagi ku yán,” nán na. Ta mansing mangikagi kaggída nga magatáwa da, ta get patayan kanu datu tolay kitúni, se da alà tu Rebecca. Ata napiya tu Rebecca.

8Ay kane mabà-bayág da kitúni yin, ay nasingan tu Abimelec nga ári datu iFilistia tu Isaac nga um-umàán na tu Rebecca nga atáwa na. Nasingan nada kane maglamdaw. 9Ay tútu pinàrawán tu ári Abimelec tu Isaac, se na nán kaggína, “Magatáwa kayu gáyám! Tura mu nán nga magwagi kayu?” nán na. Ay nán tu Isaac kaggína, “Get patayan dà gapu kaggína nán ku nu kagiyan ku nga magatáwa kami,” nán na.

10Ay tútu nán tu Abimelec, “Sinnam a ya kinuwám. Nu tura la atán neallay ki atáwam, di kami mapabásul ngámin, ay ikaw ya gapu na,” nán na. 11Ay tútu kinagiyánan natu Abimelec datu tolay kattoni nga nán na, “Papatay ku oray inna nga tolay ya mangwa ka nadakè kadedi nga magatáwa,” nán na.

12Ay nagtálun tu Isaac kitúni yin. Ay kitun kam nga dagun, nakagáni ka magatut ya kaadu na kitu nemúla na, ta kinalakkán ne APU. 13Pummiya la nga pummiya tu biyág tu Isaac. Ay díkod nagbalin ka nabànáng tutu wala. 14Adu datu karneru na se báka na, ay se adu bobonan na pe. Ay díkod, asílan datu Filisteo win. 15Ay díkod datu Filisteo, ay dinarúnán da datu bubun na kinubkobán datu asassu natu Abraham ma ama na kitu kakowad na.

16Ay tútu nán tu Abimelec, “Mawe ka ngin. Magtálaw ka ngin kídi íli mi yin, ta naturáy ka ngin pànang may dakami,” nán na. 17Ay díkod nagtálaw tu Isaac kitúni. Nawe kitu tanáp ka Gerar. Nangwa ka báwi na ta magyán nin kitúni. 18Ay kinubkobán manin tu Isaac datu bubun nga kinuwaán tu ama na nga Abraham. Ata dinarúnán datu Filisteo da kane matay tu Abraham. Nengagánan na datu bubun kammin kadatu ngag-ngágan da nga nepangágan tu ama na nga Abraham kitu kowad na pikam. 19Ngamay kane magkubkob datu bobonan tu Isaac ka bubun kitu tanáp, ay nakasmà da ka gabbuwà. 20Ay datu magpas-pastor ka Gerar, ay sináwad dada. Nán da nga, “Kuwa mi ya danum kiddi!” Díkod nengágan tu Isaac tun ka Esek,+ áta nakisáwad da kaggína.

21Nagkorob da manin ka sabáli nga bubun. Nagriríri da manin. Díkod nengágan tu Isaac tun na bubun ka “Nagsasawdán.” 22Ay díkod, nagalit da manin. Se da manin magkubkob ka bubun. Ay áwan kam pe nakiríri yin kaggída. Díkod nengágan na tun ka “Rehobot (naláwa ya sarut na).” Ata nán na, “Niddán nitta nge Apu win ka naláwa nga pagyanán tada. Ay gumánab tada kanedi yin,” nán na.

23Ay se la manin nawe ka Beerseba. 24Ay nagpassingan ne Apu kaggína kitu gabi natu nedaddatang na. Ay nán ne APU kaggína, “Iyà ya Dios natu Abraham nga ama mu. Akkan ka magansing ta bul-bulunan taka. Bindisiyonán taka se paaduwan ku daya gakagaka mu, gapu kitu Abraham ma bobonan ku,” nán na. 25Díkod nangwa tu Isaac ka annìdúgán na ka pagbasu na, nga ittu tu pagday-dayáwan na ke Apu. Ay nepasíkád na pe yin tu báwi na. Ay nagkorob manin datu bobonan na ka bubun kitúni.

Tu turátu de Isaac se Abimelec

26Ay kane kuwa isa ngalgaw, inumbet tu ári Abimelec kitu giyán tu Isaac. Gayát da ka Gerar. Kabulun na de Ahuzzat nga ittu tu agpamutuán na, se tu Ficol nga apu datu suldádu na. 27Ay nán ne Isaac kaggída, “Nágan na ya gákat nu, tura kayu inumbet? Di dà mà a lùsawan? Pinatálaw dà mà ka giyán nu!”

28Ay nán da, “Melalásin nala nga bul-bulunan naka nge APU. Ay túya piyán mi ya makiturátu kikaw. Piyán mi nu magkakari tada. 29Ikarim kadakami nga akkan dakami gubatan. Ata akkan mika inan-anu. Ay tittu daya napiya pe daya kinuwa mi kikaw. Pinapan mika ngala nga áwan naan-anuwán. Ay kídi yin, ay kinalakkán naka nge APU,” nán da. 30Ay díkod nesay-am nada, ay naggiínum da. 31Ay kane pagmakát, ay summápa da nga bummángun, ay se da nagsisipata. Ay pinarbuwát tu Isaac da, se da la nawe pe yin. Napiya datu ur-uray da ngin na nagtutúway. 32Ay kitun kam nga algaw inumbet datu bobonan natu Isaac nga nán da kaggína, “Atán danum min tu bubun na kinubkobán mi,” nán da. 33Ay nengágan na tu bubun ka Siba (sipata ya sarut na). Ay díkod tu íli, ay nengágan da ka Beerseba (bubun na nagsipataán ya sarut na) panda kadedi yin na al-algaw.

Datu attáwa ne Esau nga pabeg Heteo

34Ay tu Esau, kane appát púlu dagun na ngin, ay nangatáwa pe yin. Inatawán na tu Judit, nga an-anà tu Beeri. Ay se na inatawán pe tu Basemat nga an-anà tu Elon. Ay Heteo dayán. 35Ay gapu kaggída, ay adu nakariribuán de Isaac se tu Rebecca nga mannákam tu Esau.