Search form

Genesis 26:22

22Ay díkod, nagalit da manin. Se da manin magkubkob ka bubun. Ay áwan kam pe nakiríri yin kaggída. Díkod nengágan na tun ka “Rehobot (naláwa ya sarut na).” Ata nán na, “Niddán nitta nge Apu win ka naláwa nga pagyanán tada. Ay gumánab tada kanedi yin,” nán na.