Search form

Genesis 26:24

24Ay nagpassingan ne Apu kaggína kitu gabi natu nedaddatang na. Ay nán ne APU kaggína, “Iyà ya Dios natu Abraham nga ama mu. Akkan ka magansing ta bul-bulunan taka. Bindisiyonán taka se paaduwan ku daya gakagaka mu, gapu kitu Abraham ma bobonan ku,” nán na.