Search form

Genesis 27:13

13May nán tu ina na kaggína, “Iyà ala ya pagdittagán naya ged na kikaw, ugu. Kuwaan mu wala ya ipàwà kikaw. Ara ngin mawe mangalà in kadatu urbun kalding,” nán na.