Search form

Genesis 27:15

15Ay se na inalà tu kapíyán na bádu natu Esau nga manákam an-anà na, nga nearimán kitu balay, se na nga ipabádu kitu Jacob nga udiyán na an-anà na.