Search form

Genesis 27:29

29Surbiyán daka kuma daya nas-nasiyon, ay se ikurug daka din daya tolay. Ikaw kuma ya mangituráy kadaya induan mu ki wagi mu, se daya pan-pane na ina mu. Daya magged kikaw, ay magedán da kuma. Ay se mapaanggam kuma daya mamindisiyon kikaw,” nán na.