Search form

Genesis 27:32

32Ay nán natu Isaac kaggína, “Iinka?” nán na. “Iyà nge Esau. Manákam nga an-anà mu,” nán natu Esau.