Search form

Genesis 27:33

33Ay tútu nagpil-pilpig tutu wala pànang tu Isaac kitu rungat na. Ay nán na, “Inna lugud tu nangilbet kídi ka linútu wa karni kídi kammin, ay se ka la inumbet? Ay nangán nà pe, ay sè ala binindisiyonán. Ay kurug maparabúrán pe,” nán na.