Search form

Genesis 27:35

35Ngamay nán natu Isaac, “Sinábag nà tu wagi mu, ay inalà na ngin tu bindisiyon nga iddè kuma kikaw. Aggína tu binindisiyonán ku win,” nán na.