Search form

Genesis 27:36

36Ay nán Esau, “Tu idi yin ya mekàduwa nga nangultit na kiyà! Nunna, ay ya karbangán ku wa manákam ma an-anà. Inalà na ngin! Ay se la manin idi. Inalà na manin pe ya bindisiyon ku. Tu nád da nengágan ka Jacob?” (Ki úni Hebreo, ya kabalikát na ya ngágan Jacob, ay tagge mepáda ki kabalikát naya úni nga ya sarut na, ay marangngultit). Ay se na manin nán, “Ay áwan mu la netagirán na bindisiyon para kiyà?”