Search form

Genesis 27:37

37Ay nán tu Isaac kaggína, “Ay nágan na pikam ya iddè kikaw, ugu? Ay aggína ya mangituráy kadakayu se ngámin daya pan-pane mu, ay magbalin da ka asassu na. Ay papaadu ku pe ya ápit na nga trígo se úbás, ta senu adu bási na. Ay nágan pikam ya middè kikaw, ugu?” nán na.