Search form

Genesis 27:4

4Ay se nà ala paglútu kitu namit nga piyán ku tutu wala. Ay nu mabalin nà a mangán, ay bindisiyonán taka ngin. Ittu yán ya piyán ku wa kuwaam ki dì pikam katay,” nán na.