Search form

Genesis 27:43

43Díkod kuwaan mu ya kagiyan ku kikaw, ugu. Magtálaw ka kídi. Mawe ka ka Haran ka giyán tu wagi ku nga Laban.