Search form

Genesis 27:7

7Nán na ama nu ke Esau, ‘Pangnígay nà se nà a paglútu kitu namit nga isida. Ay nu mabalin nà a mangán, ay se taka bindisiyonán ki àráng ne APU ki dì pikam katay,’ nán na.