Search form

Genesis 28:11

11Ay kane magìbattán kitu isa nga giyán, ay nagapár rala kitúni. Nangalà ala ka batu, nga ittu tu pinagpungán na. Ay se la natúdug gin.