Search form

Genesis 28:22

22Ay kídi nga giyán na nangipasikádán ku kídi nga batu, ay ittu ya pagday-dayáwan kikaw nga Dios. Ay se ngámin daya iddem kiyà ay iddè kammin ya pagkapúlu kikaw,” nán na ke Apu.