Search form

Genesis 28:4

4Bindisiyonán naka kuma se daya ngámin na pútupútut mu ka ummán kitu bindisiyon na nidde na kitu kakay mu wa Abraham. Ta senu mepakin-kuwa kuma kikaw ya lusà a pag-agyanán tada kídi bíláng agtangeli, ta nepakin-kuwa ne Dios sin kitu kakay mu wa Abraham,” nán tu Isaac.